Dzień Papieski 2022
14 października 2022
Wycieczka do Sandomierza
21 października 2022
Pokaż wszystkie

Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła uczestniczy w programie rządowym Aktywna Tablica. W ramach tego programu dwie sale lekcyjne wyposażono w interaktywne monitory dotykowe. Umożliwiają one rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

 

Sprawozdanie z realizacji programu

Aktywna Tablica

 

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa w Tczycy pozyskała fundusze z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Za pozyskane środki zakupione zostały dwa monitory interaktywne za łączną kwotę 17500 zł.

Wymagania i wnioski.

 1. Uczestniczenie przez wskazaną grupę nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Dziesięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu „Akademia nowych technologii” organizowanym przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli- Aktywny Nauczyciel.  

W naszej szkole odbyło się szkolenie RP w zakresie stosowana monitorów interaktywnych z oprogramowaniem wspomagającym, przeprowadzone przez e-koordynatora projektu.

 1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  a)Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

Powołano także zgodnie z wymaganiami międzyszkolną sieć współpracy. Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

Nasza szkoła w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu porozumiała się ze Szkołą Podstawową im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach. W czasie roku szkolnego 2023/2024 odbyły się trzy takie spotkania, w których uczestniczyli e-koordynatorzy z naszych szkół. Podczas zebrań międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu omówiono plany prac zespołów, opracowano harmonogram spotkań, wymieniano się doświadczeniami w stosowaniu TIK w nauczaniu, ustalono terminy lekcji otwartych, wymieniono się spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji otwartych, dokonano analizy scenariuszy lekcji oraz podsumowano roczną pracę nad projektem „Aktywna tablica”. Koordynatorami działań w ramach międzyszkolnej sieci współpracy są:

 • Szkoła Podstawowa w Tczycy – Ludmiła Kopeć;
 • Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach- Janusz Schab.

b) Zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

W naszej szkole odbyły się dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem tablic interaktywnych, które szkoła otrzymała z projektu „Aktywna tablica”:

20.02.2023 r. lekcja edukacji wczesnoszkolnej w klasie III.  Temat: „Rozmowa na temat nowoczesnych technologii”. Nauczyciel prowadzący pani Zofia Kita.

29.05.2923 r. lekcja języka polskiego w klasie VI. Temat zajęć: „Zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe i okolicznikowe”. Nauczyciel prowadzący pani Barbara Gorgoń. Lekcje te przeprowadzono w obecności zaproszonych gości, m.in. Dyrektora SP w Janowicach oraz inni zaproszonych osób.

W ramach wymiany doświadczeń także członkowie naszego zespołu byli obserwatorami lekcji otwartych w Szkole Podstawowej w Janowicach.

21.12.2022 r. w SP w Janowicach odbyła się lekcja otwarta z chemii w klasie VIII. Temat zajęć „Produkty przemysłu petrochemicznego” – obserwatorem zajęć z naszej szkoły była pani Ludmiła Kopeć .

24.03.2023 r. w SP w Janowicach odbyła się lekcja otwarta z matematyki również w klasie VIII. Temat zajęć: „Właściwości graniastosłupów”. Obserwatorem z naszej szkoły była pani Marta Szreder. Obie lekcje prowadziła pani Halina Schab.

c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Nauczyciele  naszej szkoły opublikowali pięć scenariuszy lekcji na stronie internetowej szkoły, dostępnej dla wszystkich.

Tematy opublikowanych materiałów:

 1. Scenariusz zajęć edukacji matematycznej w klasie II. Temat zajęć: „Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 – gry i zabawy matematyczne.” Nauczyciel: Teresa Maniak.

2. Scenariusz zajęć logopedycznych. Temat zajęć: Utrwalamy poprawną wymowę głoski „sz”. Nauczyciel logopeda: Ilona Malżycka.

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/10/scenariusz-zajęć-logopedycznych.pdf

3. Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie VII. Temat zajęć: “Shopping around – vocabulary. Zakupy – wprowadzenie słownictwa.” Nauczyciel: Magdalena Miszczyk.

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/10/scenariusz-lekcji-j.-angielsk.pdf

4. Scenariusz zajęć religii w klasie IV. Temat zajęć: ”Łagiewniki – iskra Miłosierdzia”. Nauczyciel: Agnieszka Zegarek.

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/10/Scenariusz-lekcji-religii.pdf

5. Scenariusz zajęć edukacji przyrodniczej w klasie I. Temat zajęć: :Pory roku”. Nauczyciel: Jolanta Miś.

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/10/scenariusz-z-ed.-przyrodniczej.pdf

 1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, który wspiera dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Do realizacji tego programu w naszej szkole utworzono odpowiedni zespół samokształceniowy, a także powołano e-koordynatora tego programu:

 • E-koordynatorem została pani Ludmiła Kopeć, 
 • Zespół tworzą panie: Zofia Kita, Barbara Gorgoń i Magdalena Miszczyk.

 

 1. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej pięciu godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Po rozmowach z nauczycielami członkowie zespołu stwierdzają, że wszyscy nauczyciele korzystają z TIK na zajęciach edukacyjnych. Z rozmów wynikło, że większość nauczycieli minimum na jednych zajęciach tygodniowo korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym z monitorów interaktywnych. Liczba tych zajęć zdecydowanie przekracza liczbę 5 godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu.

Nauczyciele bardzo często wykorzystywali tablicę interaktywną do wprowadzenia nowego zagadnienia, podsumowania materiału z działu, sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów przed sprawdzianem, pracą klasową.

5a. Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Stosowanie TIK w szkole w dużym stopniu zmieniło metody pracy nauczycieli. Nauczyciele bardzo chętnie stosują tablice interaktywne i inne narzędzia TIK w procesie dydaktycznym. Zastosowanie tablic i odpowiedniego oprogramowania umożliwiło kadrze nauczycielskiej na publikacje wszelkiego rodzaju zadań, quizów czy gier dydaktycznych oraz wykorzystanie odpowiednich platform edukacyjnych. Nauczyciele także wykorzystują własne materiały do wprowadzenia nowych zagadnień podczas lekcji, podsumowania działu, itp. Dzięki temu lekcje stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczą się z wykorzystaniem tablic interaktywnych, nawet ci słabsi, są bardziej aktywni i chętniej pracują podczas lekcji. Dzięki temu szybciej się uczą i lepiej przyswajają trudne zagadnienia. Trzeba także podkreślić, że po okresie zdalnego nauczania nauczyciele i uczniowie mają wyrobione odpowiednie nawyki, sprawności i umiejętności posługiwania się szeroko rozumianą technologią informatyczną.  

 5.b     Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

 Pewnym problemem w realizacji programu był zróżnicowany poziom umiejętności uczniów oraz nauczycieli w pracy z wykorzystaniem technologii TIK. Niektóre zadania wymagały od uczniów i kadry nauczycielskiej poświęcania większej ilości czasu w celu usystematyzowania podjętych działań. Jednak w miarę pracy z tą technologią i nabieraniem doświadczenia oraz umiejętności w obsłudze sprzętu, jak i odpowiedniego oprogramowania, praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.

5.c     Ocena stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w  Programie.

Zadania wynikające z udziału szkoły w Programie zostały w pełni zrealizowane. Podsumowując należy stwierdzić, że nowoczesne technologie zwiększają motywację uczniów i nauczycieli oraz zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacyjnym. Efekty używania technologii TIK są bardzo pozytywne. Wprowadzenie technologii TIK uzupełnionej o odpowiednie narzędzia m.in. monitory interaktywne z odpowiednim oprogramowaniem przenoszą cały proces dydaktyczny w zupełnie inny wymiar edukacyjny, a nasza szkoła dzięki programowi Aktywna Tablica wkroczyła w erę szkoły cyfrowej na miarę XXI wieku.