Jasełka 2020
28 stycznia 2021
Bliżej przedszkola …
4 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do obejrzenia relacji z życia Naszego Przedszkola - KLIKNIJ

Tczyca, dnia 01.02.2021r.

Drodzy Rodzice!

             Dyrekcja   Szkoły Podstawowej w  Tczycy informuje  o rozpoczynającej się rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz  Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nasze przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. Dbamy o to, aby przestrzeń dydaktyczną i wychowawczą małego dziecka tak zaplanować, aby nie pozbawić go doświadczeń, na które nie będzie już miejsca w kolejnych etapach rozwoju. Pamiętamy o zachowaniu mądrych proporcji między dostarczeniem wiedzy               a możliwością poszukiwania tej wiedzy.

           Zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w godzinach od 8.00 – 15.00. Oprócz zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

  1. Język angielski.
  2. Opieka logopedyczna – zajęcia indywidualne z logopedą.
  3. Zabawy ruchowe z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
  4. Realizacja zewnętrznego programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
  5. Warsztaty plastyczno – techniczne „Mali Artyści”.
  6. „Gimnastyka buzi i języka”.
  7. „Muzyczne podróże” - słuchanie muzyki klasycznej.
  8. Możliwość korzystania z tablicy interaktywnej.
  9. Opiekę pedagoga szkolnego.
  10. Zabawy ruchowe na pięknym placu zabaw.

Jednocześnie informujemy, że w b.r. ze względu na panującą pandemię dni otwarte się nie odbędą.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego odbędzie się w dniach od 22 lutego do  8 marca 2021r., a do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy w dniach od 22 lutego do 18 marca 2021r.

Z wyrazami szacunku

Marta Szreder

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2021/2022

Klasa I

wniosek o przyjęcie do klasy I

Zgłoszenie do szkoły podstawowej

Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny, Roczne Przygotowanie Przedszkolne

KRYTERIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Druk potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

wniosek o przyjęcie PP +RPP

Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy dołączyć (jeżeli dotyczą rodziny dziecka) następujące dokumenty:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
8) aktywność zawodowa rodziców/ opiekunów prawnych dziecka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym,
- oświadczenie o aktywności zawodowej
9) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do Punktu Przedszkolnego lub Szkoły Podstawowej w Tczycy,
- oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwa
10) kandydat posiada wskazania do uczęszczania do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystawione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub logopedę
- zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub logopedy
11) dziecko, które brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżący rok szkolny i nie zostało przyjęte
- oświadczenie
12) Korzystanie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie o korzystaniu z GOPS