„Wcielamy się w rolę polskich agentów… – wycieczka do Muzeum Armii Krajowej”
23 marca 2018
Bezpieczni w sieci
12 kwietnia 2018
Pokaż wszystkie

Bezpieczna +

Zadanie wpółfinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

 

 "Bezpieczni w szkole, bezpieczni na drodze, bezpieczni w domu, bezpieczni podczas wypoczynku"

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Promowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących realizacji rządowego programu ,,Bezpieczna+"

Zgodnie z harmonogramem promowaliśmy i rozpowszechnialiśmy informacje dotyczące realizacji rządowego programu ,,Bezpieczna+"., pomimo iż w miesiącu styczniu nie było jeszcze wiadomo, czy nasza szkoła otrzyma dofinansowanie na realizację w/w programu. Wykonaliśmy tablice informacyjne, na których umieściliśmy poszczególne działania  zaplanowane do realizacji w ramach programu. Tablice te zostały umieszczone na korytarzach szkolnych. Informacje znalazły się także w gablocie przeznaczonej dla rodziców. Wychowawcy poinformowali uczniów o realizacji programu. Ponadto dyrektor na zebraniach z rodzicami promował program, przedstawiając cele, założenia, harmonogram działań stopień realizacji programu. Dyrektor nawiązał współpracę z Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną w Miechowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tczycy w celu ustalenia zakresu wspólnych działań przy realizacji programu ,,Bezpieczna +".  Ma stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone informacje o realizacji programu. 

2. Bezpieczni w szkole.

Wychowawcy wypracowali ze swoimi wychowankami kontrakty klasowe, w których uwzględnili zachowania służące budowaniu pozytywnego klimatu szkoły oraz klasy poprzez tworzenie prawidłowych i poprawnych relacji pomiędzy rówieśnikami. Celem było uświadomienie uczniom ich odpowiedzialności za zgrany zespół klasowy, zwrócenie uwagi uczniów na konsekwencje różnych zachowań  (pozytywnych i negatywnych), ćwiczenia umiejętności pracy w grupach, integracja zespołu klasowego, uwrażliwienie ucznia na krzywdę drugiego człowieka. Zajęcia miały uświadomić uczniom, że od nich zależy panująca w klasie atmosfera i dobre samopoczucie każdego z nich, kształtowanie umiejętności słuchania się nawzajem, współpraca w zgodzie oraz szacunku dla kolegów i koleżanek.

Włączeni zostali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Bezpieczni w szkole i w domu.

Zorganizowane zostały  2 spotkania z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Spotkania odbyły się na terenie szkoły dla dwóch grup wiekowych uczniów, uczniowie kl. I -IV oraz uczniowie kl. V-VII i gimnazjum. Policjanci przedstawili zagadnienia zmierzające do uświadomienia uczniom grożących im niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w czasie zabawy, podczas poruszania się po drodze oraz korzystania z Internetu i cyberprzemocy, która może pojawiać się w Internecie. Przypomniano uczniom o zakazie korzystania przez nich z maszyn i urządzeń rolniczych. Wszyscy uczniowie zostali zaznajomieni przez Policjantów z sytuacjami, które ułatwiają uniknięcia niebezpieczeństw. Każda klasa otrzymała materiały  promocyjne i  kamizelki odblaskowe. Realizowano działania wychowawcze, które rozwijały umiejętności komunikacyjne i kształtujące więzi pomiędzy uczniami. 

4. Bezpiecznie spędzamy czas wolny.

W ramach współpracy i integracji ze środowiskiem lokalnym uczniowie Szkoły Podstawowej oraz oddziałów Gimnazjum wystąpili ze swoimi niezwykle pięknymi i oryginalnymi Widowiskami Jasełkowymi przed społecznością lokalną w Kościele Parafialnym w Tczycy oraz przed podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy, którzy odwiedzili naszą szkołę. Ponadto wzięli udział w Miechowskim Przeglądzie Widowisk Jasełkowych, gdzie mieli okazję zintegrować się z uczniami innych szkól i mieszkańcami powiatu miechowskiego. Następnie uczniowie pokazali ciekawy montaż  słowno – muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przed Remizą OSP w Tczycy oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelczy.

Na dzień 10.02.2018r. została zaplanowana szkolna zabawa karnawałowa, jednakże ze względu na bardzo dużą absencję uczniów w porozumieniu z Radą Rodziców i uczniami przesunięto ją na kwiecień. Dyskoteka ta została zorganizowana wspólnie z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Wszystkie te uroczystości: kształtowały u uczniów  normy dobrego zachowania w różnych miejscach oraz umiejętność obcowania z osobami starszymi i niepełnosprawnymi; integrowały  szkołę ze środowiskiem lokalnym; stymulowały rozwój psychospołeczny uczniów; zachęcały rodziców do włączania się  w życie szkoły; wskazywały na znaczenie rodziny w życiu dzieci; doskonaliły umiejętność komunikowania się z innymi i funkcjonowania w środowisku lokalnym; doskonaliły tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w grupie i kulturę bycia; umożliwiły uczniom utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas podróży autobusem i  poruszania się  w miejscach publicznych.

5. Cyberprzemoc

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci prowadzone były przez wychowawców oraz nauczycieli informatyki dla uczniów
klas IV-VII SP i II-III G.

W ramach realizacji tego zadania odbyły się następujące zajęcia:

 • Czym jest cyberprzemoc? Kto mi pomoże, gdy jestem ofiarą? Co mi grozi, gdy jestem sprawcą?
 • Wirtualny świat - szanse i zagrożenia.
 • Cyberprzemocy mówimy nie!
 • Czy Internet jest bezpieczny? Cyberprzemoc.
 • Cyberprzemoc - bezpieczeństwo dzieci w sieci.
 • Cyberprzemoc - jak sobie z nią radzić?
 • Dzień Bezpiecznego Internetu. Cyberprzemoc.
 • Cyberprzemoc. Co to jest?
 • Cyberprzemoc. Jak jej uniknąć?
 • Cyberprzemoc. Co to jest?
 • Wycieczka po cyberprzemocy.
 • Cyberprzemoc.

Celem tych zajęć nie było straszenie dzieci internetowymi zagrożeniami, czy zniechęcanie do korzystania z sieci, ale zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu oraz wskazanie, jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku. Kształtowano postawy świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetowych. Uświadamiano uczniom zagrożenia wynikające z korzystania z portali społecznościowych. Wyjaśniano, dlaczego nie wolno podawać swoich danych osobowych i innych informacji o sobie w Internecie. Omawiano, co należy zrobić i jak się zachować będąc ofiarą cyberprzemocy. 

6. Bezpiecznie korzystamy z uroków zimy.

Zimowisko narciarskie zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Tczycy. W zimowisku wzięło udział łącznie  58 uczniów z naszej szkoły oraz ze szkoły w Miechowie-Charsznicy. Uczestnicy, pod opieką instruktorów i wychowawców, korzystali ze stacji narciarskiej Witów Ski i pensjonatu „Chotarz” w Kościelisku. na początku pobytu odbyło się szkolenie teoretyczne dotyczące zasad zachowania się na stoku narciarskim. Omówiony został Dekalog FIS, czyli kodeks zachowania dla narciarzy oraz zasady przebywania w ośrodku narciarskim. Na etapie wstępnym uczestnicy zimowiska zostali podzieleni na cztery grupy, które wyposażono dla bezpieczeństwa w kamizelki odblaskowe. W początkowym okresie instruktorzy skupili swoją pracę na oswojeniu dzieci ze sprzętem narciarskim oraz zapoznali je z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stoku narciarskim oraz podczas korzystania z wyciągów.

Oprócz zajęć narciarskich uczniowie uczestniczyli, także w zajęciach w Termach Chochołowskich, gdzie po wcześniejszym zapoznaniu uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na basenach korzystaliśmy z uroków kąpieliska.

W trosce o zdrowie uczestników zimowiska, wychowawcy szczególny nacisk kładli na zasady bezpieczeństwa. W trakcie trwania zimowiska omawiano zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Przypominano  i stosowano w praktyce regulaminy i zasady przebywania w środkach transportu, na trasach narciarskich, obiekcie noclegowym, basenach termalnych i drogach. Wyjazd na zimowisko dał możliwość integracji i wzajemnego poznania się uczniów z sąsiednich szkół. Sprzyjał tworzeniu postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia. Był znakomitą formą aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Sprzyjał wyrabianiu w dzieciach nawyku aktywności fizycznej w wolnych chwilach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, warunkując prawidłowy rozwój i zdrowie. Tworzył postawy do przyjęcia określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby uprawiania turystyki, sportu i krajoznawstwa. Utrwalał umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

7. Szkolenie nauczycieli na temat "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole lub klasie". 

Zorganizowane zostało szkolenie nauczycieli na temat "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole lub klasie". Szkolenie to zostało podzielone na dwie części i obejmowało zagadnienia:

          1.  Dziecko ze specjalnymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej.
          2.  Wczesna diagnoza dysgrafii, dysleksji, dyskalkulii.

Szkolenie dotyczyło doskonalenia umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie to zostało zaplanowane i uzgodnione na miesiąc marzec, jednakże firma prowadząca szkolenie zmieniła termin na kwiecień.

8.  ,,Nałogom mówię NIE"

Przeprowadzony  został cykl lekcji wychowawczych, który poświęcony był problematyce profilaktyki uzależnień. Zajęcia te przeprowadzone zostały przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego. Celem tych zajęć było dostarczenie rzetelnych i adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów.

Przeprowadzono następujące zajęcia:

 • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
 • Mój przyjaciel telefon - w jaki sposób uchronić dziecko przed fonoholizmem?
 • Słuchanie utworu ,,Chory kotek" - uświadomienie uczniom skutków nadmiernego i nałogowego objadania się.
 • Każdy w drugiej klasie wie, co i ile dzisiaj zje!
 • I telefon nie szkodzi, gdy rozsądek nie zawodzi!
 • Co zrobić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Wróg czy przyjaciel? - niekorzystny wpływ komputera na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Słuchanie utworu ,,Chory kotek" - uświadomienie uczniom skutków nadmiernego, niewłaściwego i nałogowego objadania się.
 • Jak uchronić dziecko przed fonoholizmem? mój przyjaciel telefon.
 • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
 • Nałogi - moja świadomość zagrożeń.
 • Żyję zdrowo - nałogom mówię nie. (2h)
 • Nałogi czy silna wola i zdrowie?
 • Środkom odurzającym mówię NIE!
 • Nie palę!
 • Nałogi, nawyki - NIE! Zdrowy styl życia - TAK!
 • Nałogi czy silna wola i zdrowie?
 • Substancje uzależniające.
 • Profilaktyka uzależnień - nikotyna
 • Nikotynizm i alkoholizm - jakie niebezpieczeństwa dla nas niosą.
 • Zagrożenia współczesnego świata - narkotyki i dopalacze.
 • Żyję zdrowo - nałogom mówię nie. (2h)
 • Wyłonienie liderów do programu Domowi Detektywi.
 • Cele i założenia programu: Domowi Detektywi: Jaś i Małgosia na tropie.
 • Wprowadzenie uczniów do programu Domowych Detektywów.
 • Jaś i Małgosia na tropie. (2h)
 • Żyję zdrowo - nałogom mówię nie.
 • Substancje uzależniające.
 • Narkotyki - to mnie nie kręci.
 • Używanie i nadużywanie alkoholu.
 • Dopalacze. Nie daj się skusić.
 • Dopalacze - nie daj się skusić.
 • Narkotyki - to mnie nie kręci.

Uczniowie zostali uświadomieni jakie zagrożenia wynikają z zażywania narkotyków, dopalaczy, picia alkoholu i palenia tytoniu. Zrozumieli problematykę uzależnień oraz potrafili podać przyczyny i skutki nadużywania substancji psychoaktywnych. Kształtowane były postawy asertywności i dokonywanie wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia.
Zajęcia przeprowadzone zostały wśród wszystkich uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas starszych, którzy częściej narażeni sa na podejmowanie zachowań ryzykownych.

W klasie V dodatkowo realizowany  programu profilaktyki alkoholowej: Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”.

Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie obejrzeli spektakle profilaktyczne.  

Uczniowie klas I-III  Szkoły Podstawowej w Tczycy, wzięli udział w przedstawieniu profilaktycznym  pt. „Nauczyć Ufoludka ”, na które pojechali do Krakowa. Przed wyjazdem zapoznano uczniów z harmonogramem, regulaminem wycieczki oraz przypomniano obowiązujące  przepisy bezpieczeństwa i zasady dobrego wychowania. Uczniowie w praktyce zastosowali poznane zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy w mieście.

,,Nauczyć Ufoludka” to przedstawiona w zabawny sposób bajka edukacyjna, mająca na celu promocję szeroko pojętego zdrowego stylu życia i walki z nałogami charakterystycznymi dla wieku wczesnoszkolnego (uzależnienie od komputera i jedzenia "śmieciowego"). Na przykładzie perypetii Ufoludka, bajka pokazała dzieciom jakie korzyści przynosi aktywne spędzanie wolnego czasu, jako alternatywa dla funkcjonowania w świecie komputerów . Propagowała  ona również prawidłowe nawyki żywieniowe i zasady higieny, oraz pokazała jak bezpiecznie korzystać z różnych urządzeń domowych. Zwrócono również uwagę na prawo każdego  człowieka do przebywania  w czystym środowisku, wolnym od używek. Dzieci w przystępny sposób dowiedziały się również jak dbać o siebie oraz naszą planetę Ziemię.

Uczniowie klas V - VII  i gimnazjum obejrzeli w szkole spektakl profilaktyczny pt. ,,Retusz", który oprócz pogłębienia wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, analizuje mechanizmy ich wpływu na człowieka (system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy uzależnienia). Pokazuje, jak dzięki kształtowaniu umiejętności asertywnych nie ulegać presji rówieśniczej. Spektakl ten został sfinansowany ze środków spoza projektu.

9. Jak przeciwdziałać agresji i przemocy.

Z myślą o bezpieczeństwie uczniów w szkole pani pedagog przeprowadziła zajęcia warsztatowe służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Zajęcia miały na celu poznanie sposobów radzenia sobie z własną i cudzą agresją, rozwiązywania konfliktów drogą kompromisu, rozwijanie umiejętności psychospołecznych takich jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne.

Zajęcia warsztatowe  przeprowadzone przez pedagoga szkolnego:

 • Jak przeciwdziałać agresji i przemocy. Po co człowiekowi jest złość?
 • Słowa, które ranią.
 • Agresji i przemocy mówię NIE.
 • Jak przeciwdziałać agresji i przemocy? Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
 • Złość i agresja w naszym życiu.
 • Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
 • Jak przeciwdziałać agresji i przemocy? Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
 • Zachowujmy się asertywnie.
 • Agresji i przemocy mówię NIE.
 • Agresji i przemocy mówię nie. Sposoby obrony przed agresją.
 • Agresji i przemocy mówię nie. Sposoby obrony przed agresją.
 • Pokonaj własną i cudzą agresję. (2h)
 • Jak przeciwdziałać agresji? Pokonaj własną i cudzą agresję. (2h)
 • Jak przeciwdziałać agresji? Pokonaj własną i cudzą agresję. (2h)

Ponadto podczas realizacji tego działania uczniowie klas IV-VI obejrzeli spektakl pt. ''Tajemniczy ogród" w teatrze w Krakowie. Przed wyjazdem uczniowie zostali  zapoznani z regulaminem wycieczki, który mówił m.in. o poruszaniu  się zwartą grupą, zakazie samowolnego oddalania się od grupy, dbałości o bezpieczeństwo własne i kolegów.
Dzięki temu spektaklowi uczniowie mieli okazję zobaczyć opowieść o przyjaźni, która odmieniła losy bohaterów, dostrzegli potrzebę bycia tolerancyjnym w stosunku do drugiego człowieka. Zauważyli konieczność nie oceniania swoich przyjaciół i akceptowania ich takimi, jakimi są.
Na przykładzie trójki bohaterów spektaklu podkreślona została ważna rola miłości  i przyjaźni, która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości  i charakteru, akceptacji innych.

10.  Konkurs plastyczny ,,Ilustrowany kodeks bezpieczeństwa"

Konkurs plastyczny rozpoczęliśmy na początku marca od utworzenia regulaminu i rozpropagowania go wśród wszystkich uczniów naszej szkoły, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele plastyki przygotowali konkurs plastyczny pt. ,,Ilustrowany kodeks bezpieczeństwa”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze, w Internecie, bezpiecznego spędzania wolnego czasu, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki. Na początku marca został ogłoszony konkurs we wszystkich klasach I-VII oraz II i III gimnazjum. Temat konkursu dokładnie omówiono podczas pogadanki. Regulamin konkursu został wywieszony na korytarzach i w pokojach nauczycielskich. Nauczyciele plastyki pozostawili uczniom dowolność techniki plastycznej, zaproponowali i omówili plakat, rysunek, kontrakty klasowe dotyczące właściwego zachowania oraz zrealizowano następujące techniki plastyczne: malarstwo, kolaż, kompozycje, wyklejanki, wydzieranki. Uczniowie byli przygotowani do podjęcia działania, gdyż wcześniej wypracowano z wychowankami we wszystkich klasach działania: bezpieczni w domu i szkole, bezpieczni na drodze i w domu, bezpiecznie spędzamy wolny czas, bezpieczeństwo w sieci, bezpiecznie korzystamy z uroków zimy, nałogom mówimy nie, jak przeciwdziałać agresji.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgodnie z regulaminem. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII i II i III gimnazjum. Do konkursu przystąpiło 134 uczniów ,w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jury biorąc  pod uwagę trafność doboru tematu, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności nagrodziło prace  uczniów. Po Na korytarzu przygotowano wernisaż pokonkursowy wszystkich prac, które opatrzono metryczkami. Rodzice uczestniczący w zebraniu wywiadowczym mogli podziwiać wywieszone prace.  Nauczyciel plastyki wykonał dyplomy dla zwycięzców zamieszczając na nich zdjęcia nagrodzonych prac. Przy okazji obchodów  Trzeciego Maja wręczone zostały zwycięzcom nagrody. Przeprowadzony konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa uczniów zarówno tworzących prace, jak i oglądających je. Twórcy mogli przeanalizować dokładnie poruszane problemy, a wystawa przyczyniła się do promocji lepszego, bezpiecznego życia. Szczególnie ważnym aspektem, często podejmowanym przez uczniów okazał się temat widoczności na drodze pieszego, zastosowania odblasków, dobrego oświetlenia i bezpiecznego poruszania się na rowerze. Kolejną sprawą pięknie zobrazowaną przez ucznia kl. III G było pokazanie dwóch dróg życiowych i konsekwencji wyboru tej niewłaściwej.

Inne aspekty to: zastosowanie się do zasad ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się w szkole i zgodnej, wspólnej zabawy, bezpiecznego poruszania się w Internecie, asertywności wobec używek, zabezpieczenie przed dziećmi źródeł ognia, zasady ewakuacji w sytuacji np. zagrożenia pożarem, relaksu nad wodą w miejscach strzeżonych, bezpiecznej zabawy w odpowiednio przygotowanych dla dzieci miejscach. Prace plastyczne obrazujące zasady bezpieczeństwa uświadomiły uczniom potrzebę bycia ostrożnym, przywidującym i tym samym bezpiecznym.

11. ,,Strażak zawsze pomoże".

W szkole odbyły się warsztaty z druhami jednostki ratowniczo gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczycy i  strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz pielęgniarką szkolną. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Celem spotkania  było zapoznanie dzieci z pracą strażaka, sprzętem strażackim, udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych wypadkach oraz praktyczne ćwiczenia w gaszeniu pożaru.  Uczniowie mogli zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego oraz wejść do jego wnętrza. Uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy mógł przećwiczyć  udzielanie pierwszej pomocy na specjalnych fantomach. Strażacy przygotowali także pokaz, który miał  uświadomić  dlaczego nie należy gasić gorącego oleju wodą. Można było  zobaczyć , skutki nieodpowiedniego zachowania wynikające z  bezmyślności ludzi w tego typu sytuacjach. Strażacy pokazali również uczniom jak gaszą  pożar profesjonaliści. Każdy uczeń mógł poczuć się bohaterem, dzięki uprzejmości naszych strażaków. Pozwolili każdemu ochotnikowi na przymierzenie stroju, w którym strażacy chodzą na co dzień.  Zademonstrowali  próbny alarm oraz sprzęt gaśniczy. 

Uczniowie odbyli również warsztaty, których celem było: ćwiczenie przez uczniów zasad udzielania pierwszej pomocy, poznanie zasad postępowania w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi, poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem ze sprzętu rolniczego oraz gospodarstwa domowego. Nabyli praktyczne umiejętności ratownicze, które mogą wykorzystać w chwili zagrożenia swojego życia lub innych osób.  Warsztaty te wiele  nauczyły dzieci i uświadomiły jak ważna i odpowiedzialna jest praca strażaka.

12. Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie.

 • Uczniowie klas: I - III odbyli wizytę w Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie.
 • Na miejsce uczniowie pojechali autokarem, jednak zanim do niego wsiedli przypomniano przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróżowania tym środkiem lokomocji.

W straży uczniowie zapoznali się z obiektem, w którym pracują zawodowi strażacy oraz z pracą strażaków. Dzieci zwiedzały biura komendy straży a w tym doskonale multimedialnie wyposażone stanowisko kierowania. Panowie strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej poświęcili dzieciom dużo czasu i uwagi, zaprezentowali sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Uczniowie podziwiali ogromne samochody strażackie, którymi strażacy jeżdżą do akcji. Z wielkim zainteresowaniem oglądali wyposażenie pojazdów, np. nożyce do cięcia metalu, specjalny ubiór do pożaru, zestaw ratowniczy i inny sprzęt, służący do usuwania napotkanych przeszkód. Strażacy poinformowali, jak należy się zachować na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Aby dzieci mogły jeszcze lepiej poczuć klimat strażackiego ducha, zaprezentowali, jak wygląda gaszenie palącego się oleju na kuchni gazowej. Strażacy zadawali uczniom liczne pytania, których zadaniem było sprawdzenie wiedzy dzieci o pożarach i metodach postępowania w wypadku ich wystąpienia. Odpowiedzi często rozwijali, potwierdzając ich słuszność przykładami bezpośrednio z życia wziętymi. Ta wspólna dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:

 1. Konsekwencje związane ze świadomym podpaleniem.
 2. Przypomnienie numerów alarmowych.
 3. Grupy pożarów (podział pożarów ze względu na materiał, tworzywo, które się pali ).
 4. Wymienienie przyczyn pożarów.
 5. Podręczny sprzęt gaśniczy.

Drugim punktem naszego programu była wizyta w Nadleśnictwie w Miechowie. Spotkanie z leśnikiem pomogło dzieciom usystematyzować dotychczasową wiedzę na temat lasów, drzew, zwierząt i roślin. Pracownik nadleśnictwa opowiedział uczniom o charakterze pracy ludzi zatrudnionych na terenie lasów, zachęcił do dokarmiania ptaków i zwierząt w zimie, przypomniał o ochronie przyrody i zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt. Uświadomił również dzieciom jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku leśnemu przez nierozważną gospodarkę człowieka. Dzieci z wielkim zaciekawieniem przysłuchiwały się przemówieniu leśnika o szacunku do przyrody, o zachowaniu ciszy i porządku w lesie oraz o unikaniu kontaktu z dzikimi zwierzętami. Dzieciom bardzo podobała się Izba Leśna i „mini-ścieżka” przy siedzibie Nadleśnictwa.

Uświadomiono dzieciom, że lasy są miejscem służącym zdrowiu – wszak lasy to „ zielone płuca naszej Ziemi ”. Dzieci poznały także zagrożenia, jakie czyhają w lesie. Najczęstszym niebezpieczeństwem są kleszcze, ponieważ wywołują jedną najgroźniejszych chorób – boreliozę. Wchodząc do lasu należy się odpowiednio ubrać. W lasach można spotkać chore zwierzęta – zagrożenia, jakie niosą to wścieklizna, nie dotykamy takich zwierząt. Poważnym problemem są też żmije.

Wizyta u miechowskich strażaków i w miechowskim nadleśnictwie bardzo podobała się dzieciom, a przedstawione informacje i pokazy na długo pozostaną w ich pamięci.

13. Bezpieczni w szkole - trening ewakuacyjny.

Przypomniano uczniom w jakiej sytuacji następuje ewakuacja, zasady ewakuacji, drogi ewakuacyjne w szkole. Następnie przeprowadzony został trening ewakuacyjny uczniów pod opieką nauczycieli. O godz. 9.20 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz wszystkimi pracownikami szkoły zachowując wytyczne przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Na miejscu nauczyciele złożyli meldunek i okazało się, że wszyscy są bezpieczni. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i bez najmniejszej paniki.

Po treningu ewakuacyjnym uczniowie szkoły wiedzą jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem w szkole Znają numery alarmowe i potrafią wezwać odpowiednie służby.

14. Egzamin na kartę rowerową.

Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów z klasy IV i 2 z klasy V. Egzamin był przeprowadzony przez nauczyciela techniki i zaproszoną panią policjant. Celem zadania było: uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się przepisów ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, sprawdzenie w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę o bezpieczeństwie dla siebie i innych korzystając z drogi, sprawdzenie wiedzy i  umiejętności  bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego, zrozumienie potrzeby posiadania karty rowerowej. Egzamin składał się z 2 części: teoretycznej (wiedza dotycząca przepisów ruchu drogowego) i praktycznej (umiejętności techniczne jazdy na rowerze). Każdy uczeń zdał egzamin na kartę rowerową.   

W tym samym dniu uczniowie klas I-III brali czynny udział w zajęciach -„Bezpieczeństwo podczas wakacji” z udziałem pani policjant. Celem zajęć było kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i różnych miejscach w okresie wakacji. Zwrócono uczniom  uwagę na: bezpieczne miejsca do zabawy, na zachowanie  bezpieczeństwa nad wodą, w lesie i  na drodze wiejskiej, zagrożenia które mogą być przyczyną tragedii(zły stan techniczny maszyn rolniczych i ich obsługa  w okresie żniw, preparaty chemiczne, przebywanie dzieci w miejscach niebezpiecznych), porażenia słoneczne oraz zabezpieczenie się  przed ukąszeniami komarów i kleszczy. Uczniowie poznali przestrogi i zalecenia bezpiecznej zabawy, zasady BHP w gospodarstwie rolnym oraz numery służb bezpieczeństwa.

    Uczniowie Szkoły Podstawowej i klas gimnazjum brali udział w 41 Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu  Drogowego  na etapie powiatowym. Drużynę Szkoły Podstawowej reprezentowało czworo uczniów. Drużynę Gimnazjum reprezentowało trzech uczniów. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań i „ test skrzyżowań” składający się z 10 pytań o tematyce związanej z jazdą na rowerze. W części praktycznej każdy uczeń musiał pokonać tor przeszkód. Uczniowie Gimnazjum zajęli II miejsce w tym konkursie, a jeden uczeń uzyskał najlepszy wynik w tym konkursie. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi (rakietki do gry w badmintona).

15. Bezpieczni na drodze.   

Uczniowie z klas V-VII wzięli udział w pieszym rajdzie do Swojczan, gdzie wspólnie z uczniami tamtejszej Szkoły Podstawowej rywalizowali w grach sportowych, terenowych i rekreacyjnych.  Przed wyruszeniem na trasę, kierownik rajdu przypomniał zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych. Po dotarciu do Szkoły Podstawowej  w Swojczanach, zostaliśmy serdecznie powitani przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów. Nauczyciel wychowania fizycznego przedstawił regulamin rozgrywek zwrócił uwagę na zasady bezpieczeństwa w trakcie gier i zabaw oraz na zasadę fair – play. Następnie  uczestnicy zawodów rozegrali mecze w piłkę siatkową, dwa ognie i ringo. Odbyło się także przeciąganie liny. Warto dodać, że często rozgrywano  integracyjne spotkania, gdzie w jednej drużynie byli uczniowie z obydwu szkół. W przerwie rozgrywek zamiast ogniska rozpalono grilla a zmęczeni uczestnicy, mogli posilić się smaczną kiełbaską i wypić szklankę herbaty. Na zakończenie zawodów, odbył się mecz ,,na szczycie” w ,,Zbijanego", gdyż  po przeciwnych stronach linii rzutów, stanęli chłopcy kontra dziewczęta ... i tu także, jak w pozostałych grach, nieważny był wynik, ważna była dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Poprzez aktywny udział w powyższych zajęciach uczniowie świetnie się bawili, pokonywali własne słabości, podnosili swoją samoocenę, ucząc się współdziałania. Uczyli się, jak można aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny oraz eliminować ze swojego życia zachowania ryzykowne. Zajęciom przyświecało hasło fair -play – zabawa w sport, a nie walka za wszelką cenę. A myślą nadrzędną zajęć było promowanie aktywnego trybu życia, zapewniającego zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo w dorastaniu do życia bez nałogów, zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie zasadami i wartościami a także zwiększenie otwartości szkoły na współpracę i integrację z uczniami z innych szkół.

16. Bezpieczni na drodze i podczas wypoczynku.

Uczniowie klas I – III udali się na spacer nad zalew w Tczycy gdzie spotkali się z ratownikiem wodnym. W trakcie przechadzki przypomnieli i utrwalili sobie zasady bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych, szczególnie poboczem dróg, a podczas spotkania z ratownikiem dowiedzieli się, o czym muszą pamiętać odpoczywając nad  akwenami wodnymi. Ratownik przypomniał i utrwalił wiedzę uczniów dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków wodnych i przekazał informacje na temat spędzania wolnego czasu nad zamarzniętymi akwenami. Uzupełnieniem pogadanki ratownika była prezentacja poglądowych materiałów edukacyjnych.

17. Razem można więcej

W ramach integracji całego środowiska szkolnego zorganizowano w szkole uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca, na którą uczniowie zaprosili swoich rodziców. Licznie przybyli rodzice naszych uczniów obejrzeli program artystyczny swoich dzieci, wysłuchali pięknych życzeń, zostali obdarowani prezentami ze specjalnymi życzeniami;              przygotowano dla nich także skromny poczęstunek.

Przygotowując tą uroczystość uczniowie klasy IV, V i VI wraz z wychowawcami odwiedzili kolejny już raz zaprzyjaźniony Zakład Aktywności Zawodowej w  Witowicach, w którym pracują osoby niepełnosprawne. W  zakładzie tym uczniowie uczestniczyli w warsztatach malarskich, w czasie których  wykonywali prezenty dla mamy i taty. Każdy uczeń malował dwa serca z życzeniami dla rodziców przy pełnej współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Udział w warsztatach miał na celu kształtowanie umiejętności integracji osób zdrowych z niepełnosprawnymi i przekazywanie uczniom prawidłowych postaw wobec tych osób.

Te same występy zaprezentowano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelczy z okazji obchodzonego tam Dnia Rodziny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz oddziałów Gimnazjum wystąpili również na Pikniku Parafialnym w Tczycy. Zaprezentowali tańce: polonez   i taniec nowoczesny oraz śpiewali piosenki.

Celem tych działań była integracja środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

18. Redagowanie i wydanie kalendarza na rok szkolny 2018/2019 pt. ,,Żyj bezpiecznie".

Podczas warsztatów 20 uczniów II etapu edukacyjnego pod kierunkiem nauczyciela informatyki redagowało kalendarz Szkoły Podstawowej w Tczycy na następny rok szkolny. W trakcie prac redakcyjnych korzystali ze zdjęć dokumentujących działania realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczna +" oraz prac plastycznych nagrodzonych w konkursie ,,Ilustrowany kodeks bezpieczeństwa". Kalendarz ten został wydrukowany. Celem tego działania było rozwijanie więzi psychospołecznych i działań promujących aktywność uczniów.

19. Wyjazd warsztatowo - integracyjny realizowany w ramach Zielonej Szkoły.

Pobyt uczniów Szkoły Podstawowej w Tczycy na Zielonej Szkole odbywał się w Jeleniej Górze-Cieplicach. Na wyjazd zostało zakwalifikowanych 50 uczniów, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kierownik Zielonej Szkoły przypomniał regulamin wyjazdu. Po przyjeździe na miejsce zakwaterowania uczniowie zostali pouczeni przez opiekunów na temat bezpiecznego przemieszczania się na terenie ośrodka oraz kulturalnego zachowania w stosunku do pracowników i gości Ośrodka Wypoczynkowego oraz siebie nawzajem. Uczniowie mieli okazję zwiedzać Jelenią Górę i Cieplice, które są jej dzielnicą.
W Jeleniej Górze zobaczyli Bazylikę św. Erazma i Pankracego, cerkiew prawosławną Świętych Apostołów Piotra i Pawła,  Kościół Garnizonowy Wojska Polskiego Krzyża Świętego. W czasie pobytu w Karpaczu uczniowie zwiedzili również Kościół Wang. Zwiedzanie świątyń różnych wyznań pozwoliło uczniom zapoznać się z historią Dolnego Śląska, zwłaszcza powojenną. Uświadomiło im też fakt, iż wierni różnych wyznań religijnych mogą mieszkać obok siebie oraz jak ważna jest tolerancja religijna. Opiekunowie przeprowadzili pogadankę z uczniami na temat tolerancji religijnej czy rasowej oraz dyskutowali z nimi na temat akceptacji wszelkich inności, które nas otaczają oraz działań przeciwko dyskryminacji. W czasie spacerów opiekunowie przypominali uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po mieście, przechodzenia przez pasy, poruszania się po właściwej stronie jezdni lub chodnika. Uczniowie  mieli bezpośredni kontakt z naturą w czasie wycieczek górskich. Przed rozpoczęciem wypraw kierownik wycieczki wraz z przewodnikiem pouczyli dzieci jak należy bezpiecznie wędrować po górach i  jakich zasad należy przestrzegać w czasie pieszych wspinaczek. Dzięki temu, uczniowie bezpiecznie spacerowali w Wąwozie Kamieńczyka, podziwiali wodospad Kamieńczyk i Szklarkę w Szklarskiej Porębie, odbyli wyprawę na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę, a schodząc ze szczytu odwiedzili schroniska „Strzechę Akademicką” na Złotówce i „Samotnię” nad Małym Stawem. W czasie wędrówki uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa, starsi pomagali w razie potrzeby młodszym.

Jedną z wielu atrakcji była także wizyta w Termach Cieplickich, gdzie uczniowie wraz z opiekunami spędzili czas na zabawach w basenach. Przed wejściem uczniowie zostali pouczeni jak powinni się zachowywać w czasie zabawy w wodzie, aby była bezpieczna i komfortowa. Wieczory uczniowie spędzali na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, dzięki którym wszyscy integrowali się ze sobą i uczyli szacunku dla siebie nawzajem. W przypadku drobnych konfliktów opiekunowie pomagali dzieciom rozwiązywać je na drodze mediacji i negocjacji. W czasie rozgrywek sportowych dzieci miały wpajane zasady gry „fair play”. Dzięki wyjazdowi na Zieloną Szkołę wszyscy uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwijali wrażliwość osobistą i społeczną, integrowali się z grupą rówieśniczą, odkrywali siebie i świat w sposób naturalny poprzez ciekawość i doświadczenie oraz zabawę, uczyli się rozwiązywać problemy oraz konflikty drogą mediacji i kompromisu.

20. Uczymy się ratować.

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone przez uczniów klasy trzeciej Gimnazjum, pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa i pielęgniarki szkolnej. W warsztatach udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły. Szkolenie odbyło się na boisku szkolnym w podgrupach.

Celem edukacyjnym warsztatów było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas zajęć przypomniano uczniom podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą. Dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela. Poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. Zapoznali się z tzw. „Łańcuchem przeżycia”. Uczestnicy warsztatów zostali przeszkoleni poprzez praktyczne ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci mogły, ćwicząc na fantomach, w praktyczny sposób nauczyć się w jaki sposób pomóc osobom potrzebującym. Uczyli się oceniać stan poszkodowanego,  wykonywać masaż serca, układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej i innych działań, które należy wykonać, będąc świadkiem wypadku. Poznali zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka. Odbyły się zajęcia na których omówiono rodzaje ran oraz pokazano sposoby ich opatrywania. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania pomocy w razie krwotoków oraz przy zakrztuszeniach. Zajęcia były niezwykle ciekawe, dające dzieciom możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w określonych sytuacjach. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach dotyczących radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, stanowiących zagrożenie dla życia ludzkiego. Wartością dodaną warsztatów jest to, że uczniowie objęci powyższym szkoleniem, już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, a przeprowadzający warsztaty gimnazjaliści znakomicie wywiązali się z powierzonej im roli.

21. Zamiast komputera - ,,Turniej Gier Planszowych".

W atmosferze radosnej zabawy odbył się w piątkowe popołudnie w Szkole Podstawowej w Tczycy: ,,Turniej gier planszowych”. Organizatorem był nauczyciel bibliotekarz.

Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw grały dzieci z klas I-III (32 graczy) przez dwie godziny. Kolejne dwie godziny grali uczniowie z klas IV-VI (41 graczy). Gry ,,Niezła ściema”, „Grzybobranie w Zielonym Gaju”, „Kukuryku”, „5 sekund”, Rummikub”, ‘Skaczące czapeczki”, ,,Gdybyś był…”, ,,Kalambury” – cieszyły się największą popularnością.

Pani Dyrektor  nagrodziła graczy  cukierkami. Turniej spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród uczniów. Rozgrywki przebiegały w miłej atmosferze, były okazją do integracji uczniów z różnych klas, stwarzały możliwość radzenia sobie z przegraną, przy okazji były miłym i pożytecznym sposobem spędzenia popołudnia. Uczniowie rozwijali logiczne myślenie, wzbogacali słownictwo, poznawali przysłowia, przestrzegali zasad gier, współpracowali w grupie, kształtowali właściwe relacje interpersonalne z kolegami oraz rozwijali zainteresowania i umiejętności.

Dzięki rozgrywkom uczestnicy miło spędzili piątkowe popołudnie. W dobie rozrywek, jakie oferuje  komputer i Internet, gry planszowe zaczynają powoli wracać do łask. Planszówki poprawiają refleks i koncentrację, oddziałują na wyobraźnię i wzmacniają pamięć, a przede wszystkim gwarantują wspaniałą i emocjonującą zabawę.

22. Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej działania zrealizowane w trakcie realizacji programu ,,Bezpieczna +".

Przygotowanie tej prezentacji zostało przesunięte na miesiąc czerwiec. 10 uczniów klas gimnazjalnych pod kierunkiem nauczyciela informatyki przygotowywało prezentację multimedialną, która przedstawia działania realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczna +". W prezentacji zostały również umieszczone zdjęcia.

23. Konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczna +".

W przeddzień zakończenia roku szkolnego wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu. Podczas oglądania prezentacji multimedialnej zostały przypomniane i omówione wszystkie działania w ramach realizacji w/w projektu.

W trakcie zebrania Rady Pedagogicznej została przedstawiona prezentacja multimedialna dokumentująca realizację projektu.

Na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu 2018r. również zostanie przedstawiona w/w prezentacja.