Zabawa andrzejkowa w Rio 2019
4 listopada 2019
Andrzejki 2019
23 listopada 2019
Pokaż wszystkie

Komunikaty, ogłoszenia

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

***

Odpowiedź na wniosek FROB

W odpowiedzi na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
i odrębnej Petycji – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP  otrzymanej od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Szkoła Podstawowa w Tczycy odpowiada następująco:

 1. „Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Czy Jednostka (Adresat wniosku) - na dzień złożenia niniejszego wniosku - akceptuje w relacjach z Interesantami / Podatnikami - płatności bezgotówkowe? (za pomocą  terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych)

Pisząc o płatnościach bezgotówkowych - wnioskodawca ma na myśli – możliwość  płatności przez Interesanta/Podatnika – kartą  na miejscu, a nie bezgotówkowe płatności przelewowe dokonywane za pomocą  rachunków bankowych.”

Odpowiedź: Jednostka na dzień złożenia wniosku nie akceptuje płatności bezgotówkowych

 1. „Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (informacja o zamierzeniach działań  władzy ustawodawczej oraz wykonawczej) Ustawy o dostępie do informacji publicznej - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy i kiedy planowane jest wdrożenie tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów /Podatników? (w tym przypadku prosimy o podanie przybliżonej daty wprowadzenia wzmiankowanych ułatwień).”

Odpowiedz: Jednostka na chwilę obecną nie planuje wdrożenia tego typu ułatwień

 1. „Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie z pkt 1) jest negatywna - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego związanego z uwarunkowaniami- z powodu których do tej pory- ułatwienie dla Interesantów / Podatników w zakresie akceptacji płatności w formie bezgotówkowej nie zostało wprowadzone (prosimy o krótki opis największych istniejących przeszkód
  w tym zakresie).”

Odpowiedź: Płatności w formie bezgotówkowej nie zostały wprowadzone z powodu braku środków na ich wprowadzenie.

 1. „W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - jeśli odpowiedź na powyższe pytanie z pkt 1) jest twierdząca - wnosimy o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie sposobu realizacji akceptacji płatności bezgotówkowych tj. liczby terminali płatniczych funkcjonujących w urzędzie jednostki na dzień  złożenia przedmiotowego wniosku.”

Odpowiedź:   nie dotyczy

 1. „W trybie wyżej powołanych przepisów - jeśli odpowiedź na pytanie z pkt. 1 niniejszego wniosku jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu świadczącego dla Jednostki usługi w analizowanym powyżej    zakresie    oraz    koszty   użytkowania   terminali - scilicet   ile wynosi miesięczna opłata za użytkowanie terminali
  - dzierżawa oraz koszty akceptacji kart bezgotówkowych i innych instrumentów
  płatniczych? ( % lub %  plus stawka w pln ).”

Odpowiedź:  nie dotyczy

 1. „Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji
  publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych
  Pracownika Jednostki (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie
  powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z obsługą funkcjonowania
  Jednostki w związku z wyżej powołaną  problematyką.”

Odpowiedź: nie dotyczy

 1. „Na mocy wyżej wzmiankowanych przepisów - wnosimy o podanie przypisanego
  podmiotowi numeru NIP za pośrednictwem którego podmiot dokonuje rozliczeń z
  podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz numeru NIP za
  pomocą  którego podmiot dokonuje rozliczeń  z podatku od towarów i usług.”

Odpowiedź: nie dotyczy

***

Ogłoszenie

            Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tczycy informuje,
że w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału
są jeszcze wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Tczycy.
            W związku z tym zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci pięcioletnie, czteroletnie, trzyletnie oraz dwuipółletnie) oraz ich rodziców do skorzystania z możliwości edukacji przedszkolnej i uczęszczania do naszego przedszkola.