Zimowisko – Małe Ciche 2024
21 stycznia 2024
Zimowisko – Małe Ciche 2024
17 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice!

            Dyrekcja   Szkoły Podstawowej w  Tczycy informuje  o rozpoczynającej się rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nasze przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. Dbamy o to, aby przestrzeń dydaktyczną i wychowawczą małego dziecka tak zaplanować, aby nie pozbawić go doświadczeń, na które nie będzie już miejsca w kolejnych etapach rozwoju. Pamiętamy o zachowaniu mądrych proporcji między dostarczeniem wiedzy a możliwością poszukiwania tej wiedzy.

              Zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w godzinach od 8.00 – 15.00. Oprócz zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

  1. Język angielski.
  2. Opieka logopedyczna – zajęcia indywidualne z logopedą.
  3. Zabawy ruchowe z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
  4. Realizacja zewnętrznego programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
  5. Warsztaty plastyczno – techniczne „Mali Artyści”.
  6. „Gimnastyka buzi i języka”.
  7. „Muzyczne podróże” - słuchanie muzyki klasycznej.
  8. Możliwość korzystania z tablicy interaktywnej.
  9. Opiekę pedagoga szkolnego.
  10. Zabawy ruchowe na pięknym placu zabaw.

         Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego i Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego odbędzie się w dniach od 5 lutego do 5 marca 2024r., a do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy w dniach od 26 lutego do 20 marca 2024r.

         Wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z Rodzicami serdecznie zapraszamy  na Dzień Otwarty w przedszkolu w dniu 7 lutego 2024r. o godz. 10.00.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Marta Szreder

Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny, Roczne Przygotowanie Przedszkolne

         Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy dołączyć (jeżeli dotyczą rodziny dziecka) następujące dokumenty:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

8) aktywność zawodowa rodziców/ opiekunów prawnych dziecka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym,

- oświadczenie o aktywności zawodowej

9) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do Punktu Przedszkolnego lub Szkoły Podstawowej w Tczycy,

- oświadczenie  o uczęszczaniu starszego rodzeństwa 

10) kandydat posiada wskazania do uczęszczania do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystawione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub logopedę
- zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub logopedy

11) dziecko, które brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżący rok szkolny i nie zostało przyjęte
- oświadczenie

12) Korzystanie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- oświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS