Jasełka – 2021
27 grudnia 2021
Dzień Babci i Dziadka 2022
13 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy na rok szkolny 2022/2023

Tczyca, dnia 08.02.2022r.

Drodzy Rodzice!

            Dyrekcja   Szkoły Podstawowej w  Tczycy informuje  o rozpoczynającej się rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nasze przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. Dbamy o to, aby przestrzeń dydaktyczną i wychowawczą małego dziecka tak zaplanować, aby nie pozbawić go doświadczeń, na które nie będzie już miejsca w kolejnych etapach rozwoju. Pamiętamy o zachowaniu mądrych proporcji między dostarczeniem wiedzy               a możliwością poszukiwania tej wiedzy.

           Zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w godzinach od 8.00 – 15.00. Oprócz zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

 1. Język angielski.
 2. Opieka logopedyczna – zajęcia indywidualne z logopedą.
 3. Zabawy ruchowe z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
 4. Realizacja zewnętrznego programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
 5. Warsztaty plastyczno – techniczne „Mali Artyści”.
 6. „Gimnastyka buzi i języka”.
 7. „Muzyczne podróże” - słuchanie muzyki klasycznej.
 8. Możliwość korzystania z tablicy interaktywnej.
 9. Opiekę pedagoga szkolnego.
 10. Zabawy ruchowe na pięknym placu zabaw.

Jednocześnie informujemy, że w b.r. ze względu na panującą pandemię dni otwarte się nie odbędą.

          Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego i Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego odbędzie się
w dniach od 21 lutego do  22 marca 2022r., a do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy
w dniach od 22 lutego do 18 marca 2022r.

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku od trzeciego roku życia.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Marta Szreder

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2022/2023

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/02/Zarządzenie-Wójta-Gminy-Charsznica-rekrutacja.pdf

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/02/zał.-nr-1-do-Zarządzenia-Wójta-Gminy-Charsznica-2.pdf

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/02/zał.-nr-2-do-Zarządzenia-Wójta-Gmniny-Charsznica.pdf

Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny, Roczne Przygotowanie Przedszkolne

 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola:

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/02/KRYTERIA-REKRUTACJI-DZIECI-DO-PRZEDSZKOLA.doc

      2. Wniosek o przyjęcie PP +RPP:

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/02/wniosek-o-przyjęcie-PP-RPP.doc

      3. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka - przedszkole:

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/02/oświadczenie-woli-przyjęcia-dziecka-przedszkole.doc

    Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy dołączyć (jeżeli dotyczą rodziny dziecka) następujące dokumenty:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
8) aktywność zawodowa rodziców/ opiekunów prawnych dziecka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, wykonujących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym,
oświadczenie o aktywności zawodowej
9) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do Punktu Przedszkolnego lub Szkoły Podstawowej w Tczycy,
oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwa
10) kandydat posiada wskazania do uczęszczania do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystawione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub logopedę
- zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub logopedy
11) dziecko, które brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżący rok szkolny i nie zostało przyjęte
- oświadczenie
12) Korzystanie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie o korzystaniu z GOPS